thủ tục công tác nước ngoài

Thủ tục đi công tác nước ngoài dành cho các cán bộ

chuan-bi-cho-mot-chuyen-di-cong-tac-nuoc-ngoai

– Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh