điều kiện định cư mỹ

Di dân đến mỹ theo diện EB-5 có khó không?

eb-5

– Một Trung tâm Khu vực của USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc